OBUV (ZDRAVOTNÍ NEBO SE ZDRAVOTNÍMI PRVKY), ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, LÉKAŘSKÉ NÁSTROJE
OBUV (ZDRAVOTNÍ NEBO SE ZDRAVOTNÍMI PRVKY), ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY, LÉKAŘSKÉ NÁSTROJE

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost AMS GLOBAL s.r.o., se sídlem Černilov 43, 50345, IČO 25273205 provádí zpracování
Vašich osobních údajů, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování
služeb, na základě které jsou Vám poskytovány zejména tyto služby:

• Nákup a prodej zboží v kamenných obchodech, včetně vyřizování případných reklamací
• Prodej zboží prostřednictvím e-shopů
• Přijímání poukazů na zdravotní pomůcky, vydávání pomůcek a zúčtování poukazů s danou
zdravotní pojišťovnou
• Velkoobchodní prodej zboží
• Provádění služeb

Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AMS GLOBAL s.r.o., se sídlem
Černilov 43, 503 43, IČ: 25273205, zapsaná v obchodním rejstříku C 11768 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: kancelar@amsglobal.cz
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
2.1. Osobní údaje, které nám sami poskytnete
například při nákupu v kamenném obchodě, reklamaci zboží, při nákupu v eshopu, při
objednání zboží nebo služeb, při předání poukazu na zdravotní pomůcku atd.
2.2. Osobní údaje, které se zpracovávají automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako
jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem
internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Můžeme také
zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké
odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno.
Informace o vašem chování na webu jsou však anonymizované, a nelze je přiřadit
konkrétnímu konkrétní osobě. Automaticky zpracováváme i cookies. Přistupujete-li na
naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného, můžeme zpracovávat i
informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné
záznamy o selhání aplikace apod.)

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro:
3.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem
před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
3.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci
obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
včetně řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před
uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností
správcem.
4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 nařízení.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze
smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně
závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými
právními předpisy.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby
zajišťující v souladu s pokyny správce technické či organizační činnosti pro správce
(včetně technických auditů), osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce
daňové a účetní služby (zpracovatelé osobních údajů), osoby zajišťující pro správce
v souladu s pokyny správce auditorské služby a příslušné společnosti či instituce, jako
například zdravotní pojišťovny, dodavatelé či výrobci zdravotnických pomůcek atd.
6.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů
můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci
ukládají obecně závazné právní předpisy.

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim
osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě
omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

8. PŘÍSTUPNOST TÉTO INFORMACE
8.1. Tato informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na webových stránkách
společnosti www.amsglobal.cz i na stránkách e-shopů, které společnost provozuje
(https://lekarskenastroje.eu, prodej.amsglobal.cz)

PLATNOST OD 25.5.20018

Share

Obuv Peter Legwood

Najdete v našich prodejnách – obuv Peter Legwood (italská značka ortopedických vložek a zdravotní obuvi, která se prodává ve více jak 10 […]

Share

Leave a comment